Algemene Voorwaarden

www.Lichtwebshop.nl is een handelsnaam van De Webshops B.V.

1.0 TOEPASSELIJKHEID

1.1 deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en/of alle overeenkomsten van koop en verkoop, van aanneming van werk of van enige andere aard, welke met ons worden gesloten.

1.2 van deze voorwaarden afwijkende en of aanvullende bedingen gelden slechts indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd en aanvaard en gelden uitsluitend voor de overeenkomst waarbij zij zijn aangemaakt.

2.0 TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMST

2.1 al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend: wij zijn eerst geboden nadat wij een bestelling schriftelijk hebben bevestigd en aanvaard of hebben uitgevoerd.

2.2 aanvullingen en of wijzigingen of bijkomende afspraken met en of toezeggingen van onze personeelsleden en of onze vertegenwoordigers verbinden ons alleen, indien wij deze schriftelijk hebben bevestigd.

2.3 alle overeenkomsten worden door ons aangegaan onder de opschortende voorwaarden dat uit de door ons in te winnen informatie blijkt, dat de koper voldoende kredietwaardig is. Indien niet binnen 7 dagen na het aangaan der overeenkomst door ons schriftelijk aan de koper wordt medegedeeld, dat de overeenkomst niet kan worden uitgevoerd wegens onvoldoende kredietwaardigheid van de koper, wordt de overeenkomst definitief.

2.4 indien niet binnen 14 dagen na het aangaan der overeenkomst door ons schriftelijk aan de koper wordt medegedeeld, dat de overeenkomst niet kan worden uitgevoerd wegens onvoldoende kredietwaardigheid van de koper, wordt de overeenkomst definitief.

2.5 we zijn te allen tijde gerechtigd, ook nadat wij een opdracht geheel of ten dele in uitvoering hebben genomen, alvorens tot levering over te gaan, van de koper te verlangen, dat hij te onzen genoegen zekerheid stelle, dat hij aan al zijn verplichtingen jegens ons zal voldoen.

3.0 LEVERING

3.1 onder levering in deze voorwaarden wordt verstaan de levering van goederen ingevolge een overeenkomst van koop-verkoop als het uitvoeren van werk.

3.2 leveranties boven € 100,00 ex BTW, geschieden franco, de wijze van verzending wordt door ons bepaald. Bij leveranties beneden € 100,00 ex BTW worden orderkosten van €6,95 in rekening gebracht. Bedragen zijn ex BTW.

3.3 indien de levering in gedeelten moet geschieden, zal iedere levering als een afzonderlijke transactie worden beschouwd met alle rechtsgevolgen van dien.

3.4 artikelen kunnen binnen 8 dagen na levering geretourneerd worden in een onbeschadigde originele verpakking. Vermeld bij de retournering altijd uw volledige gegevens en het bestelnummer.

4.0 LEVERTIJDEN

4.1 de opgave van de levertijd geschiedt bij benadering, ook indien zulks niet uitdrukkelijk is vermeld. Wij verplichten ons zoveel mogelijk aan de opgegeven levertijd te houden, doch zijn wij niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding. Zodanige overschrijding verplicht ons niet tot enige vergoeding. Noch geeft zij de koper het recht de order te annuleren.

4.2 indien wij door de schuld van de koper/ opdrachtgever werkzaamheden op het overeengekomen tijdstip niet kunnen voltooien of de goederen niet kunnen leveren, zal de koper, opdrachtgever, gebonden zijn ons alle daaruit voortvloeiende kosten te vergoeden.

5.0 PRIJZEN

5.1 elke prijsopgave is vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk is bepaald.

5.2 gedurende 30 dagen na de datum van de verkoopopdracht zal de overeengekomen prijs niet gewijzigd kunnen worden, daarna zijn wij gerechtigd overeengekomen prijzen te verhogen ingeval van:

 1. verhoging van prijzen van grondstoffen en hulpmiddelen
 2. revaluatie van vreemde valuta
 3. stijging van kosten en transport
 4. loonsverhoging door of krachtens de wet voorgeschreven. althans volgens de algemene trend
 5. verhoging van sociale lasten

5.3 Overeengekomen prijzen worden geacht te zijn gebaseerd op de maten en gegevens van de koper/opdrachtgever, welke op het tijdstip van de koopopdracht in ons bezit zijn. Afwijkingen en of wijzingen hiervan kunnen een kostenverrekening tot gevolg hebben.

5.4 Alle prijzen op onze webshop zijn onder voorbehoud van typefouten en prijswijzigingen.

5.5 Prijzen voor het vervangen van lichtbronnen zijn inclusief:

 • Leveren van de lichtbronnen
 • Vervangen van de oude verlichting voor de nieuwe
 • Milieuvriendelijk afvoeren van de oude verlichting
 • Klimmaterieel tot 4 meter

5.6 Prijzen voor het vervangen van lichtbronnen zijn exclusief:

 • Kosten van hoger klimmateriaal

6.0 REKLAMES

6.1 eventuele reklames dienen binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk ter kennis van ons te worden gebracht, bij gebreke waarvan de goederen geacht worden door de koper akkoord te zijn bevonden.

6.2 indien een reklame gegrond wordt bevonden, zijn wij uitsluitend verplicht de ondeugdelijke goederen te vervangen casus quo het werk alsnog adequaat uit te voeren, zonder dat de koper opdrachtgever daarnaast recht heeft op enige vergoeding.

7.0 BETALING

7.1 alle betalingen dienen te geschieden netto zonder enige korting en zonder aftrek of schuldvergelijkingen binnen 14 dagen na factuurdatum.

7.2 de betalingen dienen te geschieden door storting of overschrijving op de door ons aangewezen bank- of girorekening.

7.3 acceptatie onzerzijds van een gedeeltelijke betaling door de koper geschiedt, ook al wordt dit niet uitdrukkelijk aangegeven, onder voorbehoud, dat het gehele bedrag te allen tijde door ons opgeëist kan worden.

7.4 van het ogenblik af, dat de betaling moet zijn geschied, is de koper zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, rentevergoeding verschuldigd over het factuurbedrag voor iedere maand of gedeelte van een maand waarmede de vervaldag wordt overschreden.

7.5 .Ingeval koper/opdrachtgever tegen ons in gebreke is, worden al onze vorderingen op hen, uit welke hoofde dan ook, onmiddellijk opeisbaar. in dat geval zijn wij gerechtigd koper/opdrachtgever zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen, de buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op ten minst 20 % van het door ons te vorderen bedrag met een minimum van € 200.00 evenals een vertragingsrente per maand of een gedeelte daarvan.

7.6 in geval van niet betaling van enig vorderbaar bedrag, van aanvraag van suréance van betaling, van faillissement of liquidatie van de kopers/ opdrachtgevers hebben wij het recht het contract of dat gedeelte ervan, dat als dan nog niet is uitgevoerd, zonder dat enige rechtelijke tussenkomst vereist is, te annuleren en de nog niet betaalde goederen terug te vorderen, onverminderd ons recht op vergoeding van eventueel verlies dat door een en ander voor ons mocht ontstaan. In deze gevallen is iedere vordering, welke wij ten laste van de koper/opdrachtgever hebben ineens een dadelijk opeisbaar.

8.0 EIGENDOMSVOORBEHOUD.

8.1 alle geleverde goederen blijven ons eigendom zolang de koper/opdrachtgever niet al het aan ons ter zaken van de levering verschuldigde met inbegrip van eventuele rente en kosten heeft voldaan.

8.2 onverminderd de overige ons toekomende rechten worden wij onherroepelijk door de koper/opdrachtgever gemachtigd om, indien deze gevallen zijn betalingsverplichting jegens ons niet of niet tijdig nakomt zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst de door ons geleverde goederen op eerste vordering tot ons te nemen. Alle aan het terugnemen van de goederen verbonden kosten dienen door de koper/opdrachtgever aan ons te worden vergoed.

8.3 zonder onze medewerking is de koper voor de betaling niet bevoegd de goederen aan derden te verpanden of de eigendommen daarvan over te dragen.

9.0 TRANSPORT

9.1 de goederen zijn ten dele vanaf het tijdstip dat zij onze magazijnen verlaten voor risico van koper/opdrachtgever. voor verzendingen ten aanzien waarvan de koper/opdrachtgever zulks verlangd kan door ons een transportverzekering worden afgesloten voor rekening koper/opdrachtgever.

10.0 OVERMACHT

10.1 in geval van overmacht zijn wij gerechtigd de levertijd te verlengen danwel de overeenkomst voor zover nog niet uitgevoerd, te annuleren zonder dat gerechtelijke tussenkomst nodig zal zijn en zonder dat wij tot betaling van kosten en/of schaden gehouden zijn.

10.2 als overmacht wordt ondermeer beschouwd: oorlog, onlusten, mobilisatie, oproer, epidemieën, overstroming, brand. werkstaking, uitsluiting. machinegebruik, storingen in ons bedrijf of in dat van onze leveranciers, inkrimping van productie, gebrek aan voorraden en/of arbeidskrachten, in- of uitvoerbelemmeringen, maatregelen van overheidswege, aanmerkelijke wijziging in de koersen en onvoorziene belemmeringen in de ruimste zin des woord.

11.0 GESCHILLEN

11.1 alle geschillen die uit of naar aanleiding van een met ons gesloten overeenkomsten het gevolg zijn, zullen in eerste instantie worden beslist door de bevoegde rechter in het voor ons aangewezen arrondissement.

12.0 TOEPASSELIJK RECHT

12.1 Op al onze overeenkomsten is uitsluitende Nederlands recht van toepassing.

13.0 VERVANGING / INSTALLATIE

13.1 Het is mogelijk dat er tijdens een door ons gedane telling, teveel of te weinig verlichting geteld is. U krijgt van ons een definitieve prijs op basis van nacalculatie, uiteraard met dezelfde kortingspercentages en voorwaarden zoals genoemd op de webshop of in de offerte.

13.2 Offertes die via onze website, lichtwebshop.nl, door u zelf zijn gemaakt, zijn voor uw eigen risico. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele fouten in deze offertes.

13.3 Wanneer wij werkzaamheden niet kunnen uitvoeren, doordat er een fout is gemaakt in de door uzelf gemaakte offerte, worden de voorrijkosten doorberekend, á €75,-.

13.4 De prijs voor het vervangen van lichtbronnen is inclusief:

 • Leveren van de lichtbronnen
 • Vervangen van de oude verlichting voor de nieuwe
 • Milieuvriendelijk afvoeren van de oude verlichting
 • Klimmaterieel tot 4 meter

13.5 De prijs voor het vervangen van lichtbronnen is exclusief:

 • Kosten van hoger klimmateriaal

13.6 De vervangingsprijzen van 3-<5 meter zijn gebaseerd op vervangingen die kunnen worden gedaan met een ladder. Voor vervangingen van 3-<5 meter waarbij een steiger/hoogwerker gebruikt moet worden, moet eerst de situatie bekeken worden, om een tarief te bepalen.

13.7 De vervangingsprijzen van 5-<9 meter zijn gebaseerd op vervangingen die kunnen worden gedaan met uw eigen steiger/hoogwerker. Mocht u geen geschikte steiger/hoogwerker hebben, dan komen wij graag bij u langs om te bepalen met welke steiger/hoogwerker wij de vervanging moeten uitvoeren. Deze kunt u vervolgens eventueel via ons inhuren.

13.8 Schoonmaken: Wanneer u aangeeft dat u de armaturen wilt laten reinigen, nemen wij contact met u op. Er zijn verschillende manieren van reinigen mogelijk, zoals ionisatie, stof verwijderen en vet verwijderen.

14.0 Aansprakelijkheid en garantie

14.1 Bij orders met alleen leveren.

Behoudens garantieverplichting beschreven in artikel 14.3 is Lichtwebshop / De Webshops B.V. niet aansprakelijk voor schaden uit welke oorzaak dan ook aan de zijde van de afnemer of derden. Lichtwebshop / De Webshops B.V. kan desgevraagd advies uitbrengen. Echter, blijft de afnemer te allen tijde verantwoordelijk voor de toepassing, aansluiting, gebruikt en eventuele voortvloeiende schade door verkeerde toepassing van de door Lichtwebshop / De Webshops B.V. geleverde producten.

14.2 Bij orders met leveren en vervanging of reparaties

 1. Na het tijdstip van oplevering is de Lichtwebshop / De Webshops B.V. niet meer aansprakelijk voor gebreken, tenzij:
  1. die gebreken aan hem zijn toe te rekenen, en bovendien
  2. de klant die gebreken voorafgaande aan de oplevering niet heeft opgemerkt, en bovendien
  3. de klant die gebreken op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs niet had moeten ontdekken.
 2. Is Lichtwebshop / De Webshops B.V. krachtens het bepaalde in lid 1 aansprakelijk, dan is hij slechts gehouden tot vergoeding van de door de klant dientengevolge geleden, directe materiële schade.
 3. Tot directe materiële schade behoren in geen geval: gevolgschade, bedrijfsschade, productieverlies, omzet- of winstderving of Waardevermindering of verlies van producten evenmin als bedragen die in de uitvoeringskosten zouden zijn begrepen als de Werkzaamheden van de aanvang af goed zouden zijn uitgevoerd.
 4. Onverminderd het in dit artikel bepaalde garandeert Lichtwebshop / De Webshops B.V. voor eigen rekening de gebreken waarvoor hij aansprakelijk is te herstellen of de schade te beperken of op te heffen. In het geval dat de kosten van herstel in geen verhouding staan tot het belang van de klant bij herstel in plaats van schadevergoeding en in het geval dat de installaties niet in Nederland zijn opgesteld, komt de klant niet het recht toe om herstel te vorderen, maar wordt door de Lichtwebshop / De Webshops B.V. een schadevergoeding betaald. Door de Lichtwebshop / De Webshops B.V. vervangen onderdelen worden zijn eigendom.
 5. Voor vergoeding van andere schade dan in dit artikel genoemd, is de Lichtwebshop / De Webshops B.V. slechts aansprakelijk indien en voor zover de klant bewijst, dat deze te wijten is aan opzet of schuld van de Lichtwebshop / De Webshops B.V..
 6. Lichtwebshop / De Webshops B.V. is bij Werkzaamheden die dienen ter uitoefening van het bedrijf van de klant alleen aansprakelijk voor schaden die niet worden gedekt door de verzekering(en) van de opdrachtgever.
 7. Indien en voor zover de klant enig aan de Overeenkomst verbonden risico heeft verzekerd, is hij gehouden eventuele schade onder die Verzekering te vorderen en Lichtwebshop / De Webshops B.V. te vrijwaren voor verhaalsaanspraken van de verzekeraar.
 8. De omvang van de door Lichtwebshop / De Webshops B.V. te vergoeden schade is beperkt tot het bedrag van de in de Overeenkomst vastgelegde prijs of indien bij het sluiten van de Overeenkomst geen prijs is bepaald, zoals bij regieovereenkomsten, tot het bedrag van de vermoedelijke prijs. Bij onderhoudscontracten met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de prijs gesteld op het totaal aan vergoedingen voor één jaar.
 9. In geen geval zal de schadevergoeding echter meer bedragen dan het totaal van de bedragen van het eigen risico van de verzekering van Lichtwebshop / De Webshops B.V. en de door de verzekeraar gedane uitkering tot ten hoogste € 1.000.000,00.
 10. Elke aansprakelijkheid van Lichtwebshop / De Webshops B.V. vervalt, voor zover niet iets anders is overeengekomen, door verloop van zes maanden vanaf het tijdstip waarop de Overeenkomst door oplevering, ontbinding of opzegging is geëindigd.
 11. De rechtsvordering uit hoofde van een gebrek is niet ontvankelijk indien de klant niet met bekwame spoed nadat hij deze heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk en gemotiveerd Lichtwebshop / De Webshops B.V. in gebreke heeft gesteld.
 12. Het vorderingsrecht uit hoofde van een gebrek vervalt door verloop van een maand na de schriftelijke en gemotiveerde ingebrekestelling.
 13. De rechtsvordering uit hoofde van een gebrek waarvoor Lichtwebshop / De Webshops B.V. krachtens lid 1 aansprakelijk is, is niet ontvankelijk indien zij wordt ingesteld, voor zover niet iets anders is overeengekomen, later dan zes maanden vanaf de dag waarop de Overeenkomst door oplevering, ontbinding of opzegging is geëindigd.
 14. Lichtwebshop / De Webshops B.V. is niet aansprakelijk voor vergoeding van schade van de klant of derden (mede)veroorzaakt door ter beschikking gestelde persoon/personen.
 15. De klant vrijwaart Lichtwebshop / De Webshops B.V. tegen alle aanspraken van derden wegens (producten)aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een door de klant aan een derde geleverd product of installatie en dat mede bestond uit door Lichtwebshop / De Webshops B.V. ontwikkelde en/of geleverde goederen, behoudens indien en voor zover de klant bewijst dat de schade is veroorzaakt door die goederen.
 16. Voor zover dat niet reeds voortvloeit uit de wet of Overeenkomst is Lichtwebshop / De Webshops B.V. in ieder geval niet aansprakelijk indien een tekortkoming van Lichtwebshop / De Webshops B.V. het gevolg is van:
  • arbeidsongeregeldheden bij derden of onder eigen personeel;
  • tekortschieten van hulppersonen;
  • transportmoeilijkheden;
  • brand en verlies van te verwerken onderdelen;
  • maatregelen van enige binnenlandse, buitenlandse of internationale overheid, zoals importverboden of handelsverboden;
  • gewelddadige of gewapende acties;
  • storingen in de energievoorzieningen, in communicatieverbindingen of in apparatuur of programmatuur van Lichtwebshop / De Webshops B.V. of derden. Indien zich een omstandigheid als bedoeld in dit lid voordoet, zal Lichtwebshop / De Webshops B.V. – teneinde daaruit voor de klant voortvloeiende nadelige gevolgen te beperken – die maatregelen treffen die in redelijkheid van hem gevergd kunnen worden.
 17. De klant vrijwaart Lichtwebshop / De Webshops B.V. tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade, voor zover deze schade krachtens deze algemene voorwaarden voor rekening van de klant blijft.

14.3 GARANTIE

Met inachtneming van hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, staat Lichtwebshop / De Webshops B.V. in zowel voor de deugdelijkheid van de door hem geleverde goederen als voor de kwaliteit van het daarvoor door hem geleverde en gebruikte materialen en/of diensten. De garantievoorwaarden kunnen zich echter niet verder uitstrekken dan die welke een fabrikant of toeleverancier hanteert voor levering van haar apparaten aan Lichtwebshop / De Webshops B.V. en welke apparaten Lichtwebshop / De Webshops B.V. eventueel doorlevert.